Кыргыз Республикасынын кесиптик-техникалык билим берүү кызматкерлеринин ассоциациясы

Кыргыз Республикасынын кесиптик-техникалык билим берүү кызматкерлеринин ассоциациясы жөнүндө маалымат

Кыргыз Республикасынын кесиптик-техникалык билим берүү кызматкерлеринин ассоциациясы (мындан ары КТББКА) юридикалык тармактардын социалдык, маданият, укук, экономикалык жана башка кесиптик-техникалык билим берүүчү окуу жайларынын тапшырмаларын ишке ашыруу үчүн түзүлөн. Ассоциация коммерциалык эмес уюм жана өз максатында пайда табууну көздөбөйт, иш аракетин өз каалоосу менен, мүчөлөрдүн бирдей укуктуулугу, ачык-айкындык, өзүн-өзү башкаруу жана каржылоо менен ишке ашырат.

КТББКА нын эң башкы иш аракети болуп эл аралык стандартка жооп бере турган Кыргыз Республикасында кесиптик-техникалык билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, өндүрүштүн бардык тармагын камсыз кыла турган жогорку квалификациялуу жумушчу кадрларды даярдоо, мындан сырткары калктын жумуштуу жана жумушсуз катмарына кайра даярдоонун сапатын жогорулатууга көмөктөшүү, жумушсуздукту жоюу.

АССОЦИАЦИЯНЫН МАКСАТЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

- Кыргыз Республикасынын кесиптик-техникалык билим берүүсүнүн программаларын өнүктүрүү жана долбоорлорун иштеп чыгууга катышуу, жумушчу кадрларды даярдоого, чакан жана орто бизнестин ишкерлерине байланышкан окуу жайларынын окуу-өндүрүштүк иш аракеттерин жана башка тармактарынын эффективдүүлүгүн жогорулатууга көмөктөшүү.

- Министрликтердин, ведомстволордун, мекемелердин, окуу жайлардын, илим изилдөө коомдук уюмдарынын, долбоорлоо-конструктордук иштердин жана окуу –методикалык иштеп чыгуулардын берген талаптары боюнча чыгармачыл коллективдердин ишин уюштурууну ишке ашыруу, кесипке даярдоону, квалификацияны жогорулатуу, жумушчуларды жана кесип ээлерин кайра даярдоону жакшыртуу.

- Окуу процесстерин жана илимий-педагогикалык эмгекти уюштуруу, изилдөөлөрдү өткөрүү жана практика жүзүндө жыйынтыгын ишке ашыруу боюнча окуу жайлардын, мекемелердин техникалык окутуу бөлүмдөрүнүн жана башка структуралардын консултативдүү-усулдук иштерине катышуу.

- Алтернативдүү кесиптик окуу жайлардын, муну менен бирге жеке менчик жана жеке-мамлекеттик, түзүлүшүнө көмөктөшүү. Алардын жыйынтыгын иш жүзүндө изилдөө.

- Жумушчу кадрларды жана ишкерлерди даярдоо аймагындагы педагогикалык жаңылыктардын маалымат банкын түзүү, аларга кызыгуусу болгон окуу жайларды, ишкана –мекемелерди ыкчам камсыз кылуу.

- Регионалдык социалдык-экономикалык процесстерди прогноздоо менен эмгек рыногун изилдөө.

- Ишкерлик иш аракеттерди көтөрүү.

- Кесиптик билим берүү боюнча, мунун ичинде эл аралык актуалдуу көйгөйлөр да бар, илимий-практикалык конференцияларды, кеңешмелерди, семинарларды уюштуруу.

- Кесиптик билим берүүнүн кызматкерлеринин укугун коргоо, эмгек жана жашоо шартын, эс алуусун жана эмгек акысын жакшыртуу боюнча сунуштарды берүү.

- Чет элдик жана ички акча кааражаттарын, мүчөлүк акы жана кайтарымсыз акчаларды тартуу менен акцияларды өткөрүү.

- Окуу жабдууларын өндүрүүчүлөр, мындан сырткары кызыкдар болгон мекемелер менен бирге биргелешкен жана жеке менчик массалык-маалымат каражаттырын өнүктүрүү.

- Кесиптик билим берүү боюнча эл аралык уюмдар жана мекемелер, педагогикалык ассоциациялар, органдар менен кызматташууну колго алуу.

Өз учурунда КТББК Ассоциациясынын негизги иш аракети болуп түздөн-түз кесиптик-техникалык билим берүү агенттиги жана кесиптик билим берүүчү окуу жайлары эсептелет.

Кесиптик-билим берүү тармагы эмгек рыногун талап кылынуучу квалификациялуу кадрлар менен камсыз кылуучу негизги билим берүүчү структура болуп эсептелип, бүтүрүүчүлөрдүн көбүрөөгүн жумушка орноштурууну камсыз кылат.

Кесиптик-билим берүү тармагында 101 кесиптик окуу жайы бар, алардын 94 кесиптик лицейлер, 6 окуу жайы КР өкмөтүнүн түзөтүү колониясынын алдында турат жана Токмок шаарындагы индустриалдык-педагогикалык колледж. Республиканын түштүк регионунда 46 окуу жайы бар, анын ичинен 29 окуу жайы айыл жерлеринде жайгашкан.

Кесип алып жаткан жаштар 9 жана 11 класстын бүтүрүүчүлөрү. Казыналык каражаттын эсебинен окуу мөөнөтү 1жылдан 3 жылга чейин. Өнүгүп жаткан экономика жана өндүрүштүн талап кылуусунун башталышы кыска мөөнөттө эмгек рыногун квалификациялуу кесипкөй кадрлар менен толуктоону талап кылууда. Кесиптик-билим берүү тармагынын алдына түп тамырынан кайра куруу тапшырмасы жана кадрларды даярдоону өзгөртүү, кыска мөөнөттүү окутууга, жумуш берүүчүлөр менен да байланышты жакшыртуу талабы коюлду. Жумушчу кадрларды даярдоо системасында түп тамырынан кыска мөөнөттө өзгөртүү жүргүзүүнү жана кесипкөйлөрдү жаңы методдор жана ыкмалар менен окутууга көңүл бурдурууда турат.

Жаштарды жана орто муунду 120 түрдөгү кесипке үйрөтүү жүргүзүлөт: курулуш, жеңил жана тамак-аш өнөр жайы, знергетика, автотранспорт ж. б. Бул кесиптерге эмгек рыногунда талап бар жана жумушка орношууга чоң мүмкүнчүлүк берилет. Жыл сайын өлкөнүн мекемелерине 80% бүтүрүүчүлөр орношот, 20% -бул эркин жумушка орношуп, армиянын катарында кызмат кылышат жана жогорку окуу жайларында окуусун улантышат. Европалык союздун Программасынын алкагында, АӨБанкынын кесиптик билим берүүнү колдоосу жана Кыргыз Республикасынын билим берүүсү менен да биргелешип иштешүүдөгү багытты белгилеп кетебиз:

 • баштапкы кесиптик билим берүүнүн стандартынын негизинде эмгек рыногун квалификациялуу жумушчу кадрлар менен камсыз кылуу;
 • окуу жайлардын жаштарды жана калктын жумуштуу жана жумушсуз катмарын окутуудагы иш аракеттеринин потенциалын бекемдөө;
 • талапка ылайыктуу материалдык-техникалык базаны түзүү, эмгек рыногуна квалификациялуу кадрларды даярдоо үчүн окуу-методикалык документтерди иштеп чыгуу.
 • Кесиптик техникалык билим берүү агенттиги
 • Билим берүү мекемесинин ассоциациясы
 • Азия өнүктүрүү банкы
 • ПРООН
 • Еврапо комиссиясы
 • “СОРОС-КЫРГЫЗCТАН” Фонду

Кесиптик-техникалык билим берүүнүн ассоциациясы Кыргыз Республикасынын Юстиция Министрлигинен каттоодон өткөн.

Регистрациялык № 14488-3301-ОЮЛ код ОКПО 22704055 Бишкек ш. 19 декабрь 2000 ж. Серия ГР № 015653 ИНН 01912000101337 30. 11. 2004 ж. № 623259

Соц.фонд КР 04-03230 сч. 000208038013 АКПСБ 30103328 23. 01. 01.

Ассоциациянын иш аракетинин негизги багыты:

 • Актуалдуу суроолор боюнча кесиптик билим берүүнүн маалымат, окутуу иш аракеттерин жана дискуссиялык аянттарды уюштуруу.
 1. Эл аралык стандартка жооп бергидей кесиптик билим берүүнүн сапатын жогорулатуу.
 2. Республиканын баштапкы кесиптик билим берүүсүнүн долбоорлорун жана программаларын иштеп чыгуусуна жана ишке ашыруусуна катышуу.
 3. КББ тармагында жумушчу кадрларды даярдоодо актуалдуу суроолору боюнча илимий-практикалык конференцияларды, кеңешмелерди, семинарларды, мунун ичинде эл аралык, уюштуруу.
 4. Регионалдык социалдык-экономикалык процесстерди прогноздоо менен эмгек рыногун изилдөө.
 5. Кесиптик билим берүүнүн кызматкерлеринин укугун коргоо, эмгек жана жашоо шартын, эс алуусун жана эмгек акысын жакшыртуу боюнча сунуштарды берүү.

Журнал “Кесип”

Журнал “Кесип” Юстиция Министрлигинен каттоодон өткөн №1546 11август 2009 ж КТББК Ассоциациясы КТБ Агентигининдиректорлор кеңешинен бекитилген.

Илимий-методикалык басылма кесиптик-техникалык билим берүүнүн актуалдуу көйгөйлөрү боюнча кварталына бир жолу чыгат.

Кыргыз Республикасынын кесиптик-техникалык билим берүү кызматкерлеринин ассоциациясы төмөнкүлөр менен кызматташат:

Ассоциациянын жетекчилиги

Сосновская Тамара Александровна

Кыргыз Республикасы

720040 Бишкек ш.

Раззаков көч. 62 тел: 0555 74- 56- 31

proftex_2015@mail.ru

Кыргыз Республикасы

720040 Бишкек ш.

Манас көч. 22 а тел: 0555 92 84 91

© КР БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИНИН
АЛДЫНДАГЫ БАШТАЛГЫЧ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ АГЕНТТИГИ

Почта индекси: 720010
Дареги: Бишкек ш., Манас проспектиси 22а
E-mail: info@kesip.kg, dtve@elcat.kg, gapto@mail.ru, international@kesip.kg